Om tjänster

FÖretag som arbetar med tjänster ställs inför utmaningar eftersom tjänster
skiljer sig från fysiska produkter.

Tjänst
En tjänst är immateriell och produceras samtidigt som den konsumeras och
kan därför inte lagras. Vilket innebär att tjänster har vissa specifika
egenskaper. Företag och organisationer som levererar tjänster bör därför
organisera sin verksamhet på ett annat sätt än andra företag.

Olika typer av tjänster
Det finns olika typer av tjänster och vi brukar dela in dem i två huvud-
grupper; tjänster som levereras av personal (professional services) till
exempel konsulttjänster, advokater, väktare och tjänster som levereras
automatiskt som telefoni, automater av olika slag eller internettjänster.

Egenskaper
Tjänster behöver under den tid den konsumeras upprätthålla en viss prestanda
för att kunna anses vara levererad. Prestandakraven kan t.ex. vara i form av
SLA (Service Level Agreement) eller vara allmänt kända utan att finnas i
skrift t.ex. kraven på en klippning hos en frisör.

Tjänstekvalitet
Eftersom en tjänst upplevs när den levereras är uppfattningen om hur
den levereras central för den upplevda kvaliteten. När personal levererar
tjänsten är personalens beteende och hur personalen upplevs av kunden
viktiga. Den upplevda kvaliteten är dessutom filtrerad genom företagets
image.

Kontakta oss så pratar vi gärna mer om vår syn på tjänster och tjänsteverksamheter.UCE Eklund Konsult Backstigen 3, 619 91 Trosa, 0703-71 66 00, info@eklundkonsult.com